حقوقی

گفتگوی ویژه با آقای حامی نیرومند ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص قوانین جدید مهاجرتی که از ماه نوامبر 2019 قرار است به اجرا گذاشته شود / رادیو نشاط..ناهید امامی

گفتگوی ویژه با آقای حامی نیرومند ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص قوانین جدید مهاجرتی که از ماه نوامبر 2019 قرار است به اجرا گذاشته شود / رادیو نشاط..ناهید امامی

27/06/1398  گفتگوی ویژه با آقای حامی نیرومند ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص قوانین جدید مهاجرتی که از ماه نوامبر 2019 قرار است به اجرا گذاشته شود / رادیو نشاط..ناهید امامی


گفتگوی ویژه با آقای حامی نیرومند ،کارشناس امور مهاجرت استرالیا در خصوص قوانین جدید مهاجرتی که از ماه نوامبر 2019 قرار است به اجرا گذاشته شود

 رادیو نشاط..ناهید امامی

آیا تعریف خشونت خانگی در ویزاهای همسر الزاما اثبات خشونت فیزیکی هست ؟

گزارش راند دعوتنامه های ویزاهای مهارتی در ۲ ماه گذشته

تفاوت‌های عمده ویزای‌ موقت مهارتی ۴۸۹ با ویزای جدید ۴۹۱