حقوقی

مهاجرت به استرالیا - ۱. آیا جهت صدور ویزا ارائه گواهی عدم سوپیشینه الزامی است ؟ / 2. آیا داشتن بیماری صرع تاثیر منفی بر موفقیت ویزای مهارتی میگذارد؟/ 3-اطلاعات و بررسی راند ژانویه ویزاهای مهارتی/4. الویت دادن و تصمیم‌گیری سریع ویزای ۴۹۱/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - ۱. آیا جهت صدور ویزا ارائه گواهی عدم سوپیشینه الزامی است ؟ / 2. آیا داشتن بیماری صرع تاثیر منفی بر موفقیت ویزای مهارتی میگذارد؟/ 3-اطلاعات و بررسی راند ژانویه ویزاهای مهارتی/4. الویت دادن و تصمیم‌گیری سریع ویزای ۴۹۱/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی

20/11/1398  مهاجرت به استرالیا - ۱. آیا جهت صدور ویزا ارائه گواهی عدم سوپیشینه الزامی است ؟ / 2. آیا داشتن بیماری صرع تاثیر منفی بر موفقیت ویزای مهارتی میگذارد؟/ 3-اطلاعات و بررسی راند ژانویه ویزاهای مهارتی/4. الویت دادن و تصمیم‌گیری سریع ویزای ۴۹۱/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/ رادیو نشاط...ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

 1-آیا جهت صدور ویزا ارائه گواهی عدم سوپیشینه الزامی است ؟

 2. آیا داشتن بیماری صرع تاثیر منفی بر موفقیت ویزای مهارتی میگذارد؟

 3-اطلاعات و بررسی راند ژانویه ویزاهای مهارتی

4. الویت دادن و تصمیم‌گیری سریع ویزای ۴۹۱

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/