حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -دلیل کنسل شدن برخی از ویزاها در استرالیا چیست؟ / توضیحات کامل در خصوص کنسل شدن / -در صورتی که ویزای شما کنسل شود، چه اقداماتی لازم است که انجام دهید؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -دلیل کنسل شدن برخی از ویزاها در استرالیا چیست؟ / توضیحات کامل در خصوص کنسل شدن / -در صورتی که ویزای شما کنسل شود، چه اقداماتی لازم است که انجام دهید؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

06/03/2020  مهاجرت به استرالیا - -دلیل کنسل شدن برخی از ویزاها در استرالیا چیست؟ / توضیحات کامل در خصوص کنسل شدن / -در صورتی که ویزای شما کنسل شود، چه اقداماتی لازم است که انجام دهید؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-دلیل کنسل شدن برخی از ویزاها در استرالیا چیست؟

 - توضیحات کامل در خصوص کنسل شدن

-درصورتی که ویزای شما کنسل شود، چه اقداماتی لازم است که انجام دهید؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی