حقوقی

مهاجرت به استرالیا- با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و نا آرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا- با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و نا آرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

10/07/2020  مهاجرت به استرالیا- با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و نا آرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و نا آرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند.

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی

آیا برای ویزای پناهندگی می‌توان از هر کشوری اقدام کرد؟ داخل استرالیا؟ خارج از استرالیا؟

چه کسی‌ می‌تواند از داخل استرالیا برای ویزای پناهندگی اقدام کند؟ در صورت موفقیت درقبولی پناهندگی، ویزای سه ساله می‌دهند یا پنج ساله؟؟

تعریف پناهنده چیست؟ اداره مهاجرت بر اساس چه معیاری قبول می‌کند؟

اگر کسی‌ ویزای پناهندگی بگیرد، آیا می‌تواند خانواده را هم بیاورد؟آیا تاثیری بروی ویزای بقیه اعضای خانواده دارد؟