حقوقی

مهاجرت به استرالیا -از آرزوهای بسیاری از مهاجران این است که پدر و مادر، خواهر و برادر و سایر اعضای خانواده خودشان را به نحوی به استرالیا بیاورند. آیا ویزای خاصی‌ برای اعضای خانواده هست؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -از آرزوهای بسیاری از مهاجران این است که پدر و مادر، خواهر و برادر و سایر اعضای خانواده خودشان را به نحوی به استرالیا بیاورند. آیا ویزای خاصی‌ برای اعضای خانواده هست؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

15/10/2020  مهاجرت به استرالیا -از آرزوهای بسیاری از مهاجران این است که پدر و مادر، خواهر و برادر و سایر اعضای خانواده خودشان را به نحوی به استرالیا بیاورند. آیا ویزای خاصی‌ برای اعضای خانواده هست؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-از آرزوهای بسیاری از مهاجران این است که پدر و مادر، خواهر و برادر و سایر اعضای خانواده خودشان را به نحوی به استرالیا بیاورند. آیا ویزای خاصی‌ برای اعضای خانواده هست؟

-ویزای پدر و مادر شامل چه کسانی‌ می‌شود؟

-مدت زمان بررسی ویزای والدین چقدر است؟

-اگر شخصی‌ برای این ویزا اقدام کرد، آیا می‌تواند باز هم با ویزای توریستی رفت و آمد کند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی