حقوقی

مهاجرت به استرالیا -با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و ناآرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر به‌دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند.موضوع برنامه در خصوص انواع ویزای پناهندگی و بشر دوستانه می باشد./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و ناآرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر به‌دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند.موضوع برنامه در خصوص انواع ویزای پناهندگی و بشر دوستانه می باشد./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

17/11/2020  مهاجرت به استرالیا -با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و ناآرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر به‌دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند.موضوع برنامه در خصوص انواع ویزای پناهندگی و بشر دوستانه می باشد./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا -

با افزایش مشکلات اجتماعی و یا جنگ و ناآرامی در کشورهای مختلف دنیا، بعضی‌‌ها به صورت ناخواسته آواره شدند و بعضی‌ها هم به امید زندگی‌ بهتر به‌دنبال کشوری مناسب برای زندگی‌ می‌گردند و استرالیا هم یکی‌ از جاهایی است که به آن فکر می‌کنند.موضوع برنامه در خصوص انواع ویزای پناهندگی و بشر دوستانه می باشد./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

-ویزای پناهندگی/بشر دوستانه چند نوع است؟ 

-چه تفاوت‌هایی‌ دارند؟ شامل چه کسانی‌ می‌شوند؟

-چرا ویزای پناهندگی دائم و موقت داریم؟‌ تعیین کننده نوع ویزا چه کسانی هستند؟

-احتمال قبولی افراد چقدر است؟

-بررسی‌ پرونده‌ها چقدر زمان می‌برد؟

-معیار قبولی فرد چه چیزی‌ است؟ نمره زبان؟ سن؟ یا تعداد افراد متقاضی؟

رادیو نشاط..ناهید امامی