حقوقی

مهاجرت به استرالیا / -بررسی تغییرات اخیر امتحان سیتی‌زن‌شیپ /-بررسی تغییرات امکان صدور ویزاهای خانواده در خاک استرالیا/-بررسی تاثیرات کرونا بروی ویزاها و پرونده‌های مهاجرتی /-اهمیت درست پر کردن فرم‌های سیتی‌زن‌شیپی و ویزاهاهمراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا / -بررسی تغییرات اخیر امتحان سیتی‌زن‌شیپ /-بررسی تغییرات امکان صدور ویزاهای خانواده در خاک استرالیا/-بررسی تاثیرات کرونا بروی ویزاها و پرونده‌های مهاجرتی /-اهمیت درست پر کردن فرم‌های سیتی‌زن‌شیپی و ویزاهاهمراه با کارشناس مهاجرت استرالیا  خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

14/12/2020  مهاجرت به استرالیا / -بررسی تغییرات اخیر امتحان سیتی‌زن‌شیپ /-بررسی تغییرات امکان صدور ویزاهای خانواده در خاک استرالیا/-بررسی تاثیرات کرونا بروی ویزاها و پرونده‌های مهاجرتی /-اهمیت درست پر کردن فرم‌های سیتی‌زن‌شیپی و ویزاهاهمراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-بررسی تغییرات اخیر امتحان سیتی‌زن‌شیپ

-بررسی تغییرات امکان صدور ویزاهای خانواده در خاک استرالیا

-بررسی تاثیرات کرونا بروی ویزاها و پرونده‌های مهاجرتی

-اهمیت درست پر کردن فرم‌های سیتی‌زن‌شیپی و ویزاها

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی