حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-تغییرات صدور ویزاهای خانواده از داخل استرالیا/-تغیرات شرایط اقدام برای ویزاهای اقامت دائم برای دارندگان ویزاهای موقت ۵ ساله آیا امکان اقدام برای ویزای پناهندگی دائم هست؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-تغییرات صدور ویزاهای خانواده از داخل استرالیا/-تغیرات شرایط اقدام برای ویزاهای اقامت دائم برای دارندگان ویزاهای موقت ۵ ساله آیا امکان اقدام برای ویزای پناهندگی دائم هست؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

16/02/2021  مهاجرت به استرالیا /-تغییرات صدور ویزاهای خانواده از داخل استرالیا/-تغیرات شرایط اقدام برای ویزاهای اقامت دائم برای دارندگان ویزاهای موقت ۵ ساله آیا امکان اقدام برای ویزای پناهندگی دائم هست؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-تغییرات صدور ویزاهای خانواده از داخل استرالیا

-تغیرات شرایط اقدام برای ویزاهای اقامت دائم برای دارندگان ویزاهای موقت ۵ ساله آیا امکان اقدام برای ویزای پناهندگی دائم هست؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی