حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-اطلاعات مهم در مورد اخذ شهروندی استرالیا (سیتیزن‌شیپ)/-یکی‌ از آرزوهای همه‌ی مهاجرین استرالیا گرفتن شهروندی استرالیا و یا داشتن پاسپورت استرالیا است. /- توضیحات کلی‌ درباره شرایط اخذ شهروندی استرالیا و چه کسانی‌ می‌توانند اقدام کنند؟/-مدارک مورد نیاز برای اخذ شهروندی /-زمان انتظار برای اخذ شهروندی /-توضیحات مراحل اخذ شهروندی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-اطلاعات مهم در مورد اخذ شهروندی استرالیا (سیتیزن‌شیپ)/-یکی‌ از آرزوهای همه‌ی مهاجرین استرالیا گرفتن شهروندی استرالیا و یا داشتن پاسپورت استرالیا است. /- توضیحات کلی‌ درباره شرایط اخذ شهروندی استرالیا و چه کسانی‌ می‌توانند اقدام کنند؟/-مدارک مورد نیاز برای اخذ شهروندی /-زمان انتظار برای اخذ شهروندی /-توضیحات مراحل اخذ شهروندی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

17/03/2021  مهاجرت به استرالیا /-اطلاعات مهم در مورد اخذ شهروندی استرالیا (سیتیزن‌شیپ)/-یکی‌ از آرزوهای همه‌ی مهاجرین استرالیا گرفتن شهروندی استرالیا و یا داشتن پاسپورت استرالیا است. /- توضیحات کلی‌ درباره شرایط اخذ شهروندی استرالیا و چه کسانی‌ می‌توانند اقدام کنند؟/-مدارک مورد نیاز برای اخذ شهروندی /-زمان انتظار برای اخذ شهروندی /-توضیحات مراحل اخذ شهروندی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اطلاعات مهم در مورد اخذ شهروندی استرالیا (سیتیزن‌شیپ)

-یکی‌ از آرزوهای همه‌ی مهاجرین استرالیا گرفتن شهروندی استرالیا و یا داشتن پاسپورت استرالیا است.

- توضیحات کلی‌ درباره شرایط اخذ شهروندی استرالیا و چه کسانی‌ می‌توانند اقدام کنند؟

-مدارک مورد نیاز برای اخذ شهروندی

-زمان انتظار برای اخذ شهروندی

-توضیحات مراحل اخذ شهروندی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

رادیو نشاط..ناهید امامی