حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی/- مصاحبه وزیر مهاجرت در مورد باز شدن مرزها/- احتمال تغییر در لیست مشاغل مهاجرتی استرالیا /- تغییرات احتمالی در تعداد انواع ویزاهای سرمایه‌گذاری در سال جدید/- آپدیت در شرایط مهاجرتی نیوزیلند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

چکیده اخبار مهاجرتی/-  مصاحبه وزیر مهاجرت در مورد باز شدن مرزها/- احتمال تغییر در لیست مشاغل مهاجرتی استرالیا /- تغییرات احتمالی در تعداد انواع ویزاهای سرمایه‌گذاری در سال جدید/- آپدیت در شرایط مهاجرتی نیوزیلند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی

31/03/2021  چکیده اخبار مهاجرتی/- مصاحبه وزیر مهاجرت در مورد باز شدن مرزها/- احتمال تغییر در لیست مشاغل مهاجرتی استرالیا /- تغییرات احتمالی در تعداد انواع ویزاهای سرمایه‌گذاری در سال جدید/- آپدیت در شرایط مهاجرتی نیوزیلند/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /رادیو نشاط..ناهید امامی


چکیده اخبار مهاجرتی

- مصاحبه وزیر مهاجرت در مورد باز شدن مرزها

- احتمال تغییر در لیست مشاغل مهاجرتی استرالیا 

- تغییرات احتمالی در تعداد انواع ویزاهای سرمایه‌گذاری در سال جدید

- آپدیت در شرایط مهاجرتی نیوزیلند

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

رادیو نشاط..ناهید امامی