حقوقی

مهاجرت به استرالیا /استرالیا یکی‌ از کشورهایی است که از سال‌ها پیش افراد وارد می‌شدند و درخواست پناهندگی می‌کردند./ موضوع برنامه: ویزاهای پناهندگی ،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /استرالیا یکی‌ از کشورهایی است که از سال‌ها پیش افراد وارد می‌شدند و درخواست پناهندگی می‌کردند./ موضوع برنامه: ویزاهای پناهندگی ،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی

25/04/2021  مهاجرت به استرالیا /استرالیا یکی‌ از کشورهایی است که از سال‌ها پیش افراد وارد می‌شدند و درخواست پناهندگی می‌کردند./ موضوع برنامه: ویزاهای پناهندگی ،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

استرالیا یکی‌ از کشورهایی است که از سال‌ها پیش افراد وارد می‌شدند و درخواست پناهندگی می‌کردند.

موضوع برنامه: ویزاهای پناهندگی ،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

چند نوع ویزای پناهندگی داریم و فرق ویزاهای دائم و موقت چه هستند؟

تعریف پناهنده چیست؟

پس از اقدام چه اتفاقی‌ می‌افتد؟ چند وقت بررسی‌ پرونده‌ها زمان می‌برد و وضیت افراد از نظر قانونی‌ چه هست؟

چطور افراد باید ادعا را ثابت کنند؟

اگر کسی‌ رد شود، آیا باید باید به کشورش برگردد؟

رادیو نشاط..ناهید امامی