حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی -مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها انتشار آمار تعداد درخواست دعوتنامه برای هر شغل - آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر -مهلت ارسال پرونده‌های بیزینسی رادیو نشاط..ناهید امامی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی  -مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها  انتشار آمار تعداد درخواست دعوتنامه برای هر شغل  - آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر  -مهلت ارسال پرونده‌های بیزینسی  رادیو نشاط..ناهید امامی

01/05/2021  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی -مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها انتشار آمار تعداد درخواست دعوتنامه برای هر شغل - آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر -مهلت ارسال پرونده‌های بیزینسی رادیو نشاط..ناهید امامی


 

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها

انتشار آمار تعداد درخواست دعوتنامه برای هر شغل

- آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر

-مهلت ارسال پرونده‌های بیزینسی

/رادیو نشاط..ناهید امامی