حقوقی

مهاجرت به استرالیا/ چگونگی احتمال رد شدن هویت فرد حتی با ارائه مدرک شناسایی برای پرونده‌ی سیتی‌زن شیپی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

مهاجرت به استرالیا/ چگونگی احتمال رد شدن هویت فرد حتی با ارائه مدرک شناسایی برای پرونده‌ی سیتی‌زن شیپی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

16/08/2021  مهاجرت به استرالیا/ چگونگی احتمال رد شدن هویت فرد حتی با ارائه مدرک شناسایی برای پرونده‌ی سیتی‌زن شیپی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد


مهاجرت به استرالیا

چگونگی احتمال رد شدن هویت فرد حتی با ارائه مدرک شناسایی برای پرونده‌ی سیتی‌زن شیپی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

-خطاها و اشتباهات در اثبات هویت کدامند؟

-اگر فردی مشکل اثبات هویتی دارد، آیا بهتر نیست برای سیتی‌زن شیپی اقدام نکند؟