حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 5/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 5/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا  همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

06/01/2022  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 5/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور


مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 5

مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت کارآفرینی استرالیا از شروع تا پاسپورت است.

اپیزود دوم - چطوری باید برم؟
از لاج تا ویزا
برنامه ۵
اشتباهات رایج از زمان لاج تا دریافت ویزای ۱۸۸