حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای والدین/-اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای والدین/-اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

29/01/2022  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/-آخرین وضعیت ویزاهای والدین/-اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

-مرور اخبار ویزاهای اسکیل

-آخرین وضعیت ویزاهای والدین

-اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

رادیو نشاط..#ناهیدامامی