حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای والدین/- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای والدین/- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

25/02/2022  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای والدین/- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی

-مرور اخبار ویزاهای اسکیل

- آخرین وضعیت ویزاهای والدین

- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

#رادیونشاط..#ناهیدامامی