حقوقی

مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: ویزای فرزند استرالیا شامل چه کسانی می‌شود؟ /-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: ویزای فرزند استرالیا شامل چه کسانی می‌شود؟ /-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

14/06/2022  مهاجرت به استرالیا/ موضوع برنامه: ویزای فرزند استرالیا شامل چه کسانی می‌شود؟ /-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد


مهاجرت به استرالیا

موضوع برنامه: ویزای فرزند استرالیا شامل چه کسانی می‌شود؟ 

-همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم رویا مجد

آیا هر پدر و مادری می‌توانند فرزند خود را به استرالیا بیاورند؟

آیا امکان آوردن بچه‌ی بی‌سرپرست و یا بدون پدر و مادر به استرالیا هست؟

آیا می‌توان کودکی را به فرزند‌خواندگی قبول کرد؟

#رادیونشاط...#ناهیدامامی