حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی /- مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای والدین/- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی /- مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای والدین/- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

02/09/2022  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی /- مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای والدین/- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای نیما کاظمی

- مرور اخبار ویزاهای اسکیل

- آخرین وضعیت ویزاهای والدین

- اخبار ویزاهای بیزینسی و تلنت

#رادیونشاط..#ناهیدامامی