حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت هشتم - ۰ تا ۱۰۰ معادل سازی با سازمان TRA و Engineers Australia

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/  قسمت هشتم - ۰ تا ۱۰۰ معادل سازی با سازمان TRA و Engineers Australia

17/03/2023  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت هشتم - ۰ تا ۱۰۰ معادل سازی با سازمان TRA و Engineers Australia


مهاجرت به استرالیا 

پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور

قسمت هشتم - ۰ تا ۱۰۰ معادل سازی با سازمان TRA و Engineers Australia

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت به استرالیا از شروع تا پاسپورت است.

#رادیونشاط..ناهید امامی