اجتماعی

گردهمایی در روز جهانی پناهندگان 21/6/2015 ملبورن استرالیا

حضور نهادهای حقوق بشری  واقشار مختلف از ملیتهای حاضر درجامعه استرالیا  بویژه ایرانیان در گردهمایی روز جهانی  پناهندگان که در ملبورن استرالیا  در مورخ 21/6/2015برگزارشد 

ارسال عکس از سوی رامین 

نظر خود را ارسال نمایید