ورزش

درقلمرو ورزش

Picture of درقلمرو ورزش

 بررسی  رخدادها و رویدادهای مهم ورزشی در جهان بویژه استرالیا ، ایران ، افغانستان

همراه با تحلیلگر ورزش جواد موسوی