طنز -سرگرمی-کودک

تلنگر...برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط استرالیا

Picture of تلنگر...برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط استرالیا

برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط استرالیا

تهیه کننده...محمد منتظری

گویندگان..محمد و مونا

آرشیو برنامه های پخش شده: