کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرم دادی و سامانم ندادی...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای تیزابی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرم دادی و سامانم ندادی...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای تیزابی

19/09/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرم دادی و سامانم ندادی...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای تیزابی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سرم دادی و سامانم ندادی...غزلی ا ز بهادر یگانه با صدای تیزابی