اقتصادی

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر2017

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر2017

20/09/1396  تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر2017


تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن

/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /

همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /دسامبر2017

رادیو نشاط ...رضا سمامی