اقتصادی

واحد ارزی "بیت کوین" چیست و در استرالیا چگونه از آن استفاده می‌شود؟ گفتگو با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی

 واحد ارزی "بیت کوین" چیست و در استرالیا چگونه از آن استفاده می‌شود؟ گفتگو با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی

22/09/1396   واحد ارزی "بیت کوین" چیست و در استرالیا چگونه از آن استفاده می‌شود؟ گفتگو با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /رادیو نشاط...رضا سمامی


واحد ارزی "بیت کوین" چیست و در استرالیا چگونه از آن استفاده می‌شود؟

گفتگو با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا

/رادیو نشاط...رضا سمامی