اجتماعی

گفتگو با "هومن فرزان" رییس انجمن ایرانیان مقیم کانبرا / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "هومن فرزان" رییس انجمن ایرانیان مقیم کانبرا / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

13/12/2017  گفتگو با "هومن فرزان" رییس انجمن ایرانیان مقیم کانبرا / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "هومن فرزان" رییس انجمن ایرانیان مقیم کانبرا

/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/

رادیو نشاط ...رضا سمامی