اجتماعی

گفتگو با خانم "نادیا عزیزآبادی" از انجمن ایرانیان استرالیا در جنوب تاسمانیا / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با خانم "نادیا عزیزآبادی" از انجمن ایرانیان استرالیا در جنوب تاسمانیا / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

29/09/1396  گفتگو با خانم "نادیا عزیزآبادی" از انجمن ایرانیان استرالیا در جنوب تاسمانیا / گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با خانم "نادیا عزیزآبادی" از انجمن ایرانیان استرالیا در جنوب تاسمانیا

/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی

/رادیو نشاط ...رضا سمامی