اجتماعی

گفتگو با "مرتضی طباطبایی" رئیس انجمن ایرانیان استرالیای غربی ( پرت )/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "مرتضی طباطبایی" رئیس انجمن ایرانیان استرالیای غربی ( پرت )/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

22/12/2017  گفتگو با "مرتضی طباطبایی" رئیس انجمن ایرانیان استرالیای غربی ( پرت )/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "مرتضی طباطبایی" رئیس انجمن ایرانیان استرالیای غربی ( پرت )/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/

رادیو نشاط ...رضا سمامی