اجتماعی

گفتگو با "اکرام انصاری"عضو انجمن فرهنگی افغان های استرالیا(ویکتوریا)/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "اکرام انصاری"عضو انجمن فرهنگی افغان های استرالیا(ویکتوریا)/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی

27/12/2017  گفتگو با "اکرام انصاری"عضو انجمن فرهنگی افغان های استرالیا(ویکتوریا)/ گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "اکرام انصاری"عضو انجمن فرهنگی افغان های استرالیا(ویکتوریا)/

گزارش عملکرد سال 2017 و تشریح برنامه های آتی

/رادیو نشاط ...رضا سمامی