حقوقی

کسانی که ویزاهای موقت استرالیادارند برای خدمات بیمه درمانی چه اقداماتی باید انجام دهند؟/آیا در بررسی پرونده‌های ویزاهای ازدواج برای کسانی که با قایق به استرالیا آمده‌اند،تغییری ایجاد شده است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس

کسانی که ویزاهای موقت استرالیادارند برای خدمات بیمه درمانی چه اقداماتی باید انجام دهند؟/آیا در بررسی پرونده‌های ویزاهای ازدواج برای کسانی که با قایق به استرالیا آمده‌اند،تغییری ایجاد شده است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس

13/10/1396  کسانی که ویزاهای موقت استرالیادارند برای خدمات بیمه درمانی چه اقداماتی باید انجام دهند؟/آیا در بررسی پرونده‌های ویزاهای ازدواج برای کسانی که با قایق به استرالیا آمده‌اند،تغییری ایجاد شده است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس


کسانی که ویزاهای موقت استرالیادارند برای خدمات بیمه درمانی چه اقداماتی باید انجام دهند؟

/آیا در بررسی پرونده‌های ویزاهای ازدواج برای کسانی که با قایق به استرالیا آمده‌اند،تغییری ایجاد شده است؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ...رضا سمامی