حقوقی

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی استرالیا/علت طولانی شدن زمان بررسی برای برخی از متقاضیان ویزاهای بیزینسی استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی استرالیا/علت طولانی شدن زمان بررسی برای برخی از متقاضیان ویزاهای بیزینسی استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

28/10/1396  تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی استرالیا/علت طولانی شدن زمان بررسی برای برخی از متقاضیان ویزاهای بیزینسی استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی استرالیا

/علت طولانی شدن زمان بررسی برای برخی از متقاضیان ویزاهای بیزینسی استرالیا

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ..رضا سمامی