حقوقی

طولانی شدن بررسی پرونده های سیتیزن شیپ استرالیا/شرایط اسپانسر شیپ ایالت کوئینزلند برای ویزا های مهارتی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

طولانی شدن بررسی پرونده های سیتیزن شیپ استرالیا/شرایط اسپانسر شیپ ایالت کوئینزلند برای ویزا های مهارتی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

05/11/1396  طولانی شدن بررسی پرونده های سیتیزن شیپ استرالیا/شرایط اسپانسر شیپ ایالت کوئینزلند برای ویزا های مهارتی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


طولانی شدن بررسی پرونده های سیتیزن شیپ استرالیا/شرایط اسپانسر شیپ ایالت کوئینزلند برای ویزا های مهارتی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی