ورزش

فراخوان برگزاری هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام تخت جمشید 2018  /گفتگو با "علیرضا چشمه" مسئول برگزاری مسابقات فوتسال جام تخت جمشید در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

فراخوان برگزاری هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام تخت جمشید 2018   /گفتگو با "علیرضا چشمه" مسئول برگزاری مسابقات فوتسال جام تخت جمشید در ملبورن استرالیا  / رادیو نشاط...رضا سمامی

11/11/1396  فراخوان برگزاری هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام تخت جمشید 2018  /گفتگو با "علیرضا چشمه" مسئول برگزاری مسابقات فوتسال جام تخت جمشید در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


فراخوان برگزاری هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام تخت جمشید 2018 

/گفتگو با "علیرضا چشمه" مسئول برگزاری مسابقات فوتسال جام تخت جمشید در ملبورن استرالیا

/ رادیو نشاط...رضا سمامی