اقتصادی

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان ژانویه 2018/همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان ژانویه 2018/همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

11/11/1396  تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان ژانویه 2018/همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی


 وضعیت دلار در ماه آینده رو به افزایش خواهد بود

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان ژانویه 2018/

همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا/

رادیو نشاط ..رضا سمامی