حقوقی

آیا در صورت جدا شدن از همسر،ویزای اقامت دائم استرالیا کنسل خواهد شد؟/بسته شدن موقت ویزاهای بیزینسی 188و132 در ایالت استرالیای جنوبی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

آیا در صورت جدا شدن از همسر،ویزای اقامت دائم استرالیا کنسل خواهد شد؟/بسته شدن موقت ویزاهای بیزینسی 188و132 در ایالت استرالیای جنوبی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

11/11/1396  آیا در صورت جدا شدن از همسر،ویزای اقامت دائم استرالیا کنسل خواهد شد؟/بسته شدن موقت ویزاهای بیزینسی 188و132 در ایالت استرالیای جنوبی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


آیا در صورت جدا شدن از همسر،ویزای اقامت دائم استرالیا کنسل خواهد شد؟

/بسته شدن موقت ویزاهای بیزینسی 188و132 در ایالت استرالیای جنوبی

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/

رادیو نشاط ..رضا سمامی