علمی ، فن آوری

اطلاعات کاملی در خصوص "سنگ های قیمتی در جهان(قسمت دوم)...گفتگو با "فرزاد نیرومند زندی" کارشناس گوهرشناسی از HRD بلژیک و GIA آمریکا /رادیو نشاط رضا سمامی

اطلاعات کاملی در خصوص "سنگ های قیمتی در جهان(قسمت دوم)...گفتگو با "فرزاد نیرومند زندی" کارشناس گوهرشناسی از HRD بلژیک و GIA آمریکا /رادیو نشاط رضا سمامی

02/02/2018  اطلاعات کاملی در خصوص "سنگ های قیمتی در جهان(قسمت دوم)...گفتگو با "فرزاد نیرومند زندی" کارشناس گوهرشناسی از HRD بلژیک و GIA آمریکا /رادیو نشاط رضا سمامی


اطلاعات کاملی در خصوص "سنگ های قیمتی در جهان(قسمت دوم)...گفتگو با "فرزاد نیرومند زندی" کارشناس گوهرشناسی از HRD بلژیک و GIA آمریکا /رادیو نشاط رضا سمامی