حقوقی

آیا برای ویزای کارآفرینی ایالت ویکتوریا مبلغ 200 هزار دلار کافیست؟/برخی روش های بررسی تقلبی نبودن مدارک زبان/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

آیا برای ویزای کارآفرینی ایالت ویکتوریا مبلغ 200 هزار دلار کافیست؟/برخی روش های بررسی تقلبی نبودن مدارک زبان/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

19/11/1396  آیا برای ویزای کارآفرینی ایالت ویکتوریا مبلغ 200 هزار دلار کافیست؟/برخی روش های بررسی تقلبی نبودن مدارک زبان/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


آیا برای ویزای کارآفرینی ایالت ویکتوریا مبلغ 200 هزار دلار کافیست؟/برخی روش های بررسی تقلبی نبودن مدارک زبان/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی