حقوقی

شرایط اسپانسر شیپ کوئینزلند استرالیابرای رشته های مهندسی/تغییرات احتمالی در ویزاهای پارتنری استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

شرایط اسپانسر شیپ کوئینزلند استرالیابرای رشته های مهندسی/تغییرات احتمالی در ویزاهای پارتنری استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

26/11/1396  شرایط اسپانسر شیپ کوئینزلند استرالیابرای رشته های مهندسی/تغییرات احتمالی در ویزاهای پارتنری استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


شرایط اسپانسر شیپ کوئینزلند استرالیابرای رشته های مهندسی/تغییرات احتمالی در ویزاهای پارتنری استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی