حقوقی

اظهارات پیتر داتون در مورد لزوم کاهش تعداد مهاجران جدید استرالیا/آیا تغییرات آتی در ویزاهای همسری شامل حال کسانی که هم اکنون تشکیل پرونده داده‌اند هم میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

اظهارات پیتر داتون در مورد لزوم کاهش تعداد مهاجران جدید استرالیا/آیا تغییرات آتی در ویزاهای همسری شامل حال کسانی که هم اکنون تشکیل پرونده داده‌اند هم میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

02/12/1396  اظهارات پیتر داتون در مورد لزوم کاهش تعداد مهاجران جدید استرالیا/آیا تغییرات آتی در ویزاهای همسری شامل حال کسانی که هم اکنون تشکیل پرونده داده‌اند هم میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


اظهارات پیتر داتون در مورد لزوم کاهش تعداد مهاجران جدید استرالیا

/آیا تغییرات آتی در ویزاهای همسری شامل حال کسانی که هم اکنون تشکیل پرونده داده‌اند هم میشود؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ..رضا سمامی