اجتماعی

گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی

03/12/1396  گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی