اجتماعی

گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی

22/02/2018  گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "شبنم استركی" یکی از اعضا هیئت موسس انجمن بختیاری های استرالیا (ملبورن)/رادیو نشاط ...رضا سمامی