فرهنگ وهنر

گفتگو با شهاب تیام خواننده پاپ نسل جوان در خصوص تور کنسرت استرالیا2018 / رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با شهاب تیام خواننده پاپ نسل جوان در خصوص تور کنسرت استرالیا2018 / رادیو نشاط ...رضا سمامی

24/02/2018  گفتگو با شهاب تیام خواننده پاپ نسل جوان در خصوص تور کنسرت استرالیا2018 / رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با شهاب تیام خواننده پاپ نسل جوان در خصوص تور کنسرت استرالیا2018 / رادیو نشاط ...رضا سمامی
تورکنسرت "شهاب تیام" خواننده پاپ نسل جوان در استراليا 2018
ملبورن... 2 مارچ 
سيدنى... 3 مارچ
بريزبن...4 مارچ 
تهیه بلیط https://www.avaentertainment.com.au/
تلفن : 1300310110