حقوقی

آیا میتوان در دو رشته مختلف ارزیابی مدرک گرفت؟/مهلت ورود به استرالیا بعد از اخذ اقامت دائم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

آیا میتوان در دو رشته مختلف ارزیابی مدرک گرفت؟/مهلت ورود به استرالیا بعد از اخذ اقامت دائم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

10/12/1396  آیا میتوان در دو رشته مختلف ارزیابی مدرک گرفت؟/مهلت ورود به استرالیا بعد از اخذ اقامت دائم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


آیا میتوان در دو رشته مختلف ارزیابی مدرک گرفت؟/مهلت ورود به استرالیا بعد از اخذ اقامت دائم/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی