ورزش

"بازتاب استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی ایران " /گفتگو با علی سوری کارشناس مسائل ورزش کشتی ایران / رادیو نشاط...رضا سمامی

"بازتاب استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی ایران " /گفتگو با علی سوری کارشناس مسائل ورزش کشتی ایران / رادیو نشاط...رضا سمامی

02/03/2018  "بازتاب استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی ایران " /گفتگو با علی سوری کارشناس مسائل ورزش کشتی ایران / رادیو نشاط...رضا سمامی


"بازتاب استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی ایران "

/گفتگو با علی سوری کارشناس مسائل ورزش کشتی ایران

/ رادیو نشاط...رضا سمامی

استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی در حالی صورت گرفت که وی پس از مطرح شدن خطر تعلیق کشتی ایران، از نبود عزم و راهبردی مشخص میان مسئولان ورزشی و سیاسی کشور برای حل معضل رویارویی با حریفان اسرائیلی به شدت انتقاد کرده بود.