حقوقی

اختیارات اداره مهاجرت استرالیا برای کنسل کردن ویزاها بر اساس بخش 116 قانون مهاجرت/آیا با داشتن 60 امتیاز،در رشته عمران شانس اخذ ویزای مهارتی استرالیا وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

اختیارات اداره مهاجرت استرالیا برای کنسل کردن ویزاها بر اساس بخش 116 قانون مهاجرت/آیا با داشتن 60 امتیاز،در رشته عمران شانس اخذ ویزای مهارتی استرالیا وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

17/12/1396  اختیارات اداره مهاجرت استرالیا برای کنسل کردن ویزاها بر اساس بخش 116 قانون مهاجرت/آیا با داشتن 60 امتیاز،در رشته عمران شانس اخذ ویزای مهارتی استرالیا وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


اختیارات اداره مهاجرت استرالیا برای کنسل کردن ویزاها بر اساس بخش 116 قانون مهاجرت/آیا با داشتن 60 امتیاز،در رشته عمران شانس اخذ ویزای مهارتی استرالیا وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی