فرهنگ وهنر

گفتگو با اسامه سامی بازیگر سینما و نویسنده فیلم"ازدواج علی" که در مرحله تولید در استرالیا می باشد

گفتگو با اسامه سامی بازیگر سینما و نویسنده فیلم"ازدواج علی" که در   مرحله تولید در استرالیا می باشد

04/08/1394  گفتگو با اسامه سامی بازیگر سینما و نویسنده فیلم"ازدواج علی" که در مرحله تولید در استرالیا می باشد