کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ زمزمه ای در بهار...شعری از شادروان مشیری با صدای شیرین و کورش

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ زمزمه ای در بهار...شعری از شادروان مشیری با صدای شیرین و کورش

20/12/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ زمزمه ای در بهار...شعری از شادروان مشیری با صدای شیرین و کورش


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ زمزمه ای در بهار...شعری از شادروان مشیری با صدای شیرین و کورش