حقوقی

تفاوت اعلام تغییرات وضعیت فرد برای درخواست کننده ویزا و دارنده ویزا استرالیا/آیا میزان دارایی تاثیری در اخذ ویزاهای مشارکتی والدین دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

تفاوت اعلام تغییرات وضعیت فرد برای درخواست کننده ویزا و دارنده ویزا استرالیا/آیا میزان دارایی تاثیری در اخذ ویزاهای مشارکتی والدین دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

12/03/2018  تفاوت اعلام تغییرات وضعیت فرد برای درخواست کننده ویزا و دارنده ویزا استرالیا/آیا میزان دارایی تاثیری در اخذ ویزاهای مشارکتی والدین دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


تفاوت اعلام تغییرات وضعیت فرد برای درخواست کننده ویزا و دارنده ویزا استرالیا/آیا میزان دارایی تاثیری در اخذ ویزاهای مشارکتی والدین دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی