اجتماعی

گفتگو با "خالد باقر"مشاور و سخنگوی انجمن کوردهای فیلی مقیم ویکتوریا (استرالیا) /رادیو نشاط ...رضا سمامی 

گفتگو با "خالد باقر"مشاور و سخنگوی انجمن کوردهای فیلی مقیم ویکتوریا (استرالیا) /رادیو نشاط ...رضا سمامی 

14/03/2018  گفتگو با "خالد باقر"مشاور و سخنگوی انجمن کوردهای فیلی مقیم ویکتوریا (استرالیا) /رادیو نشاط ...رضا سمامی 


گفتگو با "خالد باقر"مشاور و سخنگوی انجمن کوردهای فیلی مقیم ویکتوریا (استرالیا) /رادیو نشاط ...رضا سمامی