اجتماعی

پیام نوروزی سال 1397 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا

پیام نوروزی سال 1397 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا

21/03/2018  پیام نوروزی سال 1397 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا


پیام نوروزی سال 1397 ازسوی آقای " وحیدالله ویسی" سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا

بخشی از پیام...
با توجه به ارزش معنوی این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال 2010 با ابتکار افغانستان و سایر کشورهای که از نوروز تجلیل می کنند. هر سال روز 21 مارچ را بعنوان روز بین المللی نوروز اعلام نمودند.
امید است نوروز 1397 پیام آور تقویت ملی و نوید دهنده صلح و آرامش سرتاسری در افغانستان بگردد.