اجتماعی

ویژه برنامه سال تحویل نوروز سال 1397در رادیو نشاط استرالیا

ویژه برنامه سال تحویل نوروز سال  1397در رادیو نشاط استرالیا

21/03/2018  ویژه برنامه سال تحویل نوروز سال 1397در رادیو نشاط استرالیا


ویژه برنامه سال تحویل نوروز سال 1397در رادیو نشاط استرالیا

با حضور همکاران رادیو 

رضا سمامی

ناهید امامی

مهشید باب زرتابی

کیمیا سرابی

مهدی جبینی